• Mon. Apr 22nd, 2024

lucia vip

  • Home
  • โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อาจารย์ ม.ดัง ผิดวินัยร้ายแรง-ข่มเหงประชาชน

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อาจารย์ ม.ดัง ผิดวินัยร้ายแรง-ข่มเหงประชาชน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ซึ่ง นายจังหวัด …