• Mon. Apr 22nd, 2024

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา

0 0
Read Time:7 Minute, 21 Second

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ทั้งหมด 11 ตำแหน่ง 30 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 10,430 – 13,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ช่างกลโรงงาน (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 10 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ช่างไฟฟ้า (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ช่างโลหะ (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิซาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม, สาขาวิชาช่างโลหะรูปพรรณ, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาชาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาอุตสาหกรรม, สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, สาขาวิชาโลหะอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. ช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่ (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 4 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชายานยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 3 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7คำพูดจาก สล็อต เว็บ. ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 2 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

8. พนักงานประกอบรวมกระสุน (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 2 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิตอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

9. พนักงานบรรจุหีบห่อ (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

10. พนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริการ) เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา

 • มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาพาณิชยการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

11. พนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) เพศชาย/หญิง จำนวน 3 อัตรา

 • มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัคร

ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตาม ผนวก ค ในไฟล์รับสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนํามายื่นด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาแสดงผลการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 • สำเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

*ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย*

นอกจากนี้ ยังมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาทชำระ ณ จุดรับสมัคร โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เนื่องจากไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าสมัครได้

สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ลานศิริพงษ์ กองบัญชาการ ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.ถึง เวลา 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th ในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกําลังพล ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3678-5970 ถึง 9

หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พันโทหญิง วันเพ็ญ เกียรติอมรรักษ์ หัวหน้ากําลังพล แผนกกําลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-0991-4326 และ สิบเอกหญิง เบญจวรรณ กุดแถลง เสมียนแผนกกําลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5375-3233 (ในวันและเวลาราชการ)

ที่มา : ประกาศศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

เปิดใจ “ทักษิณ” ให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรก ยันไม่บังคับลูกในสนามการเมือง!

สรุป 8 ทีมสุดท้าย ยูโรป้า ลีก ฤดูกาล 2023-2024

“บิ๊กเต่า” ไม่กังวลโดน “บิ๊กโจ๊ก” ฟ้องหมิ่น ลั่น เรื่องนี้อีกยาว

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin