• Mon. Apr 22nd, 2024

"นิด้าโพล" ทำนายผลเลือกตั้ง 2566 "ก้าวไกล" เกือบแลนด์สไลด์ กทม.

0 0
Read Time:2 Minute, 3 Second

การเลือกตั้ง 2566 ที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566 จะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนต่อไป สำหรับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำนายผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต โดยสำรวจระหว่างวันที่ 1-11 พ.ค. จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งใน กทม. กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,252 หน่วยตัวอย่าง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

เมื่อพิจารณาผลการสำรวจตามเขตเลือกตั้ง พบว่า พรรคก้าวไกล มีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 32 ที่นั่ง และพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 1 ที่นั่ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 5 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 6 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 7 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 8 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 9 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 10 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 11 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 12 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 13 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 14 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 15 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 16 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 17 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 18 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 19 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 20 พรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 21 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 22 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 23 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 24 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 25 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 26 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 27 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 28 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 29 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 30 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 31 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 32 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 33 พรรคก้าวไกลคำพูดจาก สล็อต เว็บ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin